Tescili Marka

Tescili Marka : 10Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenmekte olan patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve markalara ilişkin haklar 6769 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu hakların düzenlendiği KHK’lar yürürlükten kaldırılmış ve mülga KHK’larda yer alan hükümlerde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun kabul edilmesiyle meydana gelmiş olan yeniliklerden biri de SMK’nın 155. Maddesiyle düzenlenmiş olan “Tescilli bir markanın kullanımı tecavüz teşkil etmez.” prensibinin ortadan kaldırılmasıdır. SMK’nın 155. Maddesi “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınaî mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Hükmünü içermekte olup, bir markanın (ya da başka bir hakkın) tescilli olmasının önceki hak sahiplerinin açtığı tecavüz davasında bir savunma olarak ileri sürülemeyeceğini açıkça hüküm altına almıştır.

Uluslararası anlaşmalar ve AB mevzuatıyla uyumlaştırılmasının da hedeflendiği Sınai Mülkiyet Kanununda 155 maddesi de bu uyumlaştırma hedefine uygun olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının, önceki tescil sahibinin marka tescilinden doğan haklarının ileri sürülebileceği yönünde hükmetmiş olduğu kararları (bkz.BAD 21.03.2012-C-561-11) gibi kararlar neticesinde oluşan AB mevzuatının bu konuya getirmiş olduğu düzenlemelere paralel olarak düzenlenmiş bir kanun hükmü özelliğine sahiptir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan önce yürürlükte olan mülga 556 sayılı KHK dönemin uygulamasına göre, daha eski tarihli bir markaya iltibas ve tecavüz yaratmasına bakılmaksızın, bir marka kullanımının tescilli bir marka hakkına dayanması halinde bu kullanımın tecavüz yaratmayacağı kabul ediliyor ve bu uygulamaya göre tescilli bir hak sahibine karşı tecavüz davası açılabilmesi için öncelikle bu tescilin açılacak olan bir hükümsüzlük davasıyla hükümsüz kılınması gerekmekteydi, tescilli marka ile yaratılan iltibas aleyhine tedbir alınamamaktaydı. Yani marka hakkına tecavüz edildiği iddiasında bulunan önceki tarihli bir marka hakkı sahibi, sonraki tescilli marka tesciline aleyhine hükümsüzlük davası açarak bu tescilin sicilden terkinini sağlamak, sonrasında da marka hakkına tecavüz açmak durumunda kalıyordu. Bir hükümsüzlük davasının ortalama beş yıl sürdüğü göz önünde bulundurulursa mülga KHK döneminde başkalarına ait markaların itibarından yararlanmak ya da başkalarının patentli buluşunu kullanmak için marka, patent, faydalı model veya tasarım belgesi alan kötü niyetli kişiler için adeta bir güvenli liman haline geliyordu. Kötü niyetli kişilerin haksız ve hukuka aykırı fiilleriyle nedeniyle önceki tarihli marka hakkı sahiplerinin uğramış olduğu zararların giderilmesinde çok ciddi gecikmeler meydana gelmekteydi. İşte SMK 155 hükmü bu uygulamaya açıkça son vermiş ve marka, patent, faydalı model veya tasarım belgesi sahibinin, kendi hakkından daha önceki tarihli hak sahiplerinin açtıkları tecavüz davalarında artık kendi belgesine dayanarak savunma geliştiremeyeceği yönünde düzenleme getirmiştir. Yani SMK 155 hükmüne göre sonraki tarihli bir tescil hukuka uygunluk nedeni olmaktan çıkarılmış ve tescilin mevcudiyetine rağmen gerekli şartların varlığı halinde tazminat sorumluluğunun doğacağı da kabul edilmiştir. SMK 155’in hüküm altına almış olduğu, tescilli bir hakkın önceki tarihli haklara karşı savunma olarak ileri sürülemeyeceği ve kullanımının engellenebileceği düzenlemesiyle birlikte tescil başvurusunda bulunmadan önce dikkatli ve titiz davranılmasının gerekliliği daha da artmış ve tescil edilebilirliğine ilişkin araştırmaların daha titiz bir biçimde yürütülmesi, tescile ilişkin sürecin bir uzman tarafından yürütülmesi, ilerde önceki tarihli hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davalarıyla karşı karşıya kalınmaması ve buna bağlı olarak yaşanması muhtemel maddi kayıpların önüne geçilebilmesi için hayati bir öneme sahip hale gelmiştir. Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz veya Ece Patent sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.