Patent Tescili

Patent Tescili : Patent hakkı kavramını açıklamaya buluş kavramının tanımını yaparak başlamanın uygun olacağı görüşündeyiz. Buluş, teknik bir problemi çözen ve yenilik özelliği taşıyan insan fikridir. Söz konusu buluş yeni bir ürün olabileceği gibi, bazı ürünlerin yapımında yeni metotlar ortaya koyan süreç yeniliklerini veya bir problemin çözümü için geliştirilen teknik çözümlemeleri de içerebilir. Patent ise buluş sahibine belirli bir süre için resmi makamlarca verilen, buluş konusu ürünün izinsiz olarak başkaları tarafından üretilmesini, kullanılmasını veya ticaretinin yapılmasını engelleme hakkıdır. Bu hak buluş sahibine, izinsiz kullanmalara engel olmak yetkisi ile beraber, hakkını üçüncü kişilere devretmek ya da belirli bir süre için üçüncü kişilerin buluştan yararlanmasına izin vermeyi de kapsayan bir haktır diğer bir ifade ile patent, buluş için geçici bir koruma olanağı sağlayan yasal bir belgedir.

Patent hakkı 6769 Saylı Sınai Mülkiyet Kanunun 82. maddesinde düzenlenmiştir. SMK’nın 82. Maddesine göre bir buluşun patent korumasından faydalanabilmesi için bünyesinde barındırması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır bunlar; yenilik buluş basamağına sahip olma ve sanayiye uygulanabilir olma unsurlarıdır. SMK’de belirtilen unsurların yanı sıra başvuruların değerlendirilmesi sırasında dikkate alınan buluş olma, başvurunun açık ve tam yapılması, başvurunun gerçek başvuru sahibi tarafından yapılması ve patent isteğinin yalnızca bir buluş kapsaması gibi kriterler de mevcuttur. Yenilik ve buluş basamağına sahip olma ve sanayide uygulanabilir olma şartlarını düzenleyen Sınai Mülkiyet Kanunun 83. Maddesine göre tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda toplumca erişilebilir sözlü ve/veya yazılı tanıtım, kullanım veya başka yolla açıklanan bilgilerden meydana gelmektedir. Bu nedenle patent başvurusu yapılmadan önce büyük bir titizlikle konusunda uzman bir patent vekili tarafından patent araştırması yapılmalı ve buluşun yeni olup olmadığının belirlenmesi tespit edilmesi gerekmektedir.

Patent her yeni ve veya farklı olan buluşa değil, önemli ve nitelikli olarak kabul edilebilecek buluşlara verilmektedir bu nedenle patent buluş basamağına da sahip olması gereken bir koruma türüdür. Buluşun şimdiki teknik duruma kıyasen objektif bir ilerleme kaydetmiş olması buluş basamağı kriterinin sağlandığı anlamına gelmektedir. Bir buluşun patent kapsamında tescil edilebilmesi ve korunabilmesi için gereken son şart da sanayiye uygulanabilir olması şartıdır, başka bir deyişle ekonomik olarak kullanılabilir ve değeri olması gerekmektedir. Tarım dahil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ve kullanılabilir nitelikte olan bir buluşun sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Patent tescili başvuru sürecinde ilk aşama ön araştırma ve analiz aşamasıdır.

Patent tescili başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılmaktadır. Patent başvurusunda bulunmadan önce patent, patent verilebilirlik şartları araştırılmalıdır. Buluşunuzun gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı uzman patent vekillerimizce yapılan araştırmalar sonucunda belirlenir ve yapılan bu araştırmalar neticesinde bir değerlendirme yapılarak patent tescil müracaatı halinde ortaya çıkabilecek idari ve hukuki problemler değerlendirilir. İhtiyaç halinde gerekli değişikliklerin yapılması sağlanır. Patent tesciline engel teşkil edecek bir durum olması gerekli şartların sağlanmaması halinde şirket prensibimiz gereği tescil işleminizi yapmamanızı öneririz. TPMK nezdinde gerekli başvuru ücretinin yatırılmasıyla başvuru sürecinin ilk aşaması tamamlanır. Başvurunun yapılmasının ardından TPMK’de görevli tarafından başvuru şeklen incelenir. Eğer herhangi bir şekli eksiklik söz konusu ise eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık bir süre tanınır. Başvuru sürecinin uzman patent vekilleri tarafından tamamlanması meydana gelmesi muhtemel zaman kayıpları yaşanmasının önüne geçecektir. Başvurunun şekli olarak incelenmesinin akabinde araştırma talebine geçilir, başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren on iki ay içinde araştırma ücreti de ödenerek Araştırma Talep Formu kullanılarak fiziksel veya TPMK online sistemi üzerinden yapılır. Bu süre içinde araştırma ücreti de ödenerek talep yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. Araştırma talebini araştırma raporu aşaması izler, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermedeki ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en yakın dokümanlar listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir. Raporda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş bazı kodlarla ifade edilir. Başvuruya devam etme kararı verildiği takdirde başvuru sahibi, araştırma raporunun bildiriminden itibaren üç ay içinde inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunur. Yayım aşamasına geçildiğindeyse. Başvuru yayımı, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren on sekiz ay sonra yapılır. Başvuru sahibinin on sekiz ay sona ermeden başvurunun yayımlanmasını talep edebilmesi de mümkündür. Bunun için, patent başvurusu yapılırken doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir. Erken yayım talebi yapılması durumunda başvuru, şekli uygunluk yazısından sonra yayımlanır. Yayımlanmasından sonra iste İnceleme talebinden bulunulacaktır. Araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücreti ödenerek başvurusunun incelenmesi TPMK talep edilir İhtiyaç duyulması halinde patent uzmanlarımız tarafından bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşler sunar ve varsa gerekli değişiklikler yapılabilir. İnceleme raporu aşamasına geçilir bu aşamada, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen adımdır. İnceleme sürecinde buluş, patentlenebilirlik kriterleri bakımından incelenir. Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, eğer varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor patent verilme kararıyla birlikte başvuru sahibine bildirilir. İnceleme raporu sonucunda patentlenebilir olduğu belirlenen başvurular ücretinin yatırılarak patent belgesinin düzenlenmesini talep edilir. Son aşama ise patentin yayınlanması aşamasıdır. Olumlu inceleme raporunun başvuru sahibinde bildiriminin ardından bültende belge yayımı yapılır. Eğer TPMK mutlak ret sebeplerinden birinin varlığını tespit ederse, patent başvurusunun tamamen ya da ilgili sınıflar yönünden kısmen reddine karar verir. TPMK’nın verdiği ret kararına karşılık itirazda bulunulabilir. TPMK verdiği ret kararına karşılık yapılacak olan itiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. İtiraz, patent başvurusunun ret kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde yapılmalıdır. Kurulun itiraz üzerinde vereceği bu karar TPMK’nın nihai kararıdır. Eğer Kurul itirazı kısmen ya da tamamen reddederse, bu nihai karara karşı, kararın taraflara bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde mahkeme nezdinde iptal davası açılabilmesi mümkündür. Bu dava bir ihtisas mahkemesi olan Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde açılmalıdır. Bu mahkemenin yetkisi kesindir.

Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz veya Ece Patent sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hizmetler

Bize Ulaşın