Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdiği 2016 yılında kullanmama sebebi ile marka iptal taleplerinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunun 9. Maddesi Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı sebep olmaksızın markanın kullanılmamasını iptal sebebi olarak belirtmiştir. Aynı kanunun 26. Maddesi de Türk Patent ve Marka Kurumunun kullanmama sebebi ile iptal taleplerini karara bağlayacağını belirtilmiştir. Kanunun geçici 7. Maddesi ise 26. Maddenin yürürlüğünü 7 yıl ertelemişti. Bu madde kapsamında 7 yıllık süre 01.01.2024 tarihinde dolmaktadır. Bu tarihten itibaren beş yıllık kullanmama sebebi ile iptal talepleri artık TPMK’ya yapılacak başvuru ile karara bağlanacaktır. İşlemler ise şu şekilde ilerleyecektir. Kuruma iptal için başvurulduğunda iptali istenen marka sahibinden kurum markanın kullanımına ilişkin delillerini sunmasını talep edecektir. Bir aylık süre içerisinde delillerin sunulması marka sahibinden talep edilecektir. Kanunun lafzı ile ciddi bir kullanım yapıldığı ispat edilir ise iptal talebi reddedilecektir. İptal talep edileceği düşünülerek talepten önce 3 ay içerisinde yapılan kullanımlar dikkate alınmayacaktır. Kurum iddia ve savunmalar kapsamında dosya üzerinden karar verecektir.

Yürülük tarihi olan 01.01.2024 tarihinden önce bilindiği gibi kullanmama sebebi ile marka iptal ve hükümsüzlük taleplerine Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından karar verilmekteydi. Halihazırda devam eden iptal talepli davalara mahkemeler tarafından iptal kararı verilerek neticelendirlecektir. Ecepatent avukatları olarak uzun yıllardır kullanmama sebebi ile iptal talepli davaları takip etmekteyiz. İlerleyen yıllarda kurum kararlarının mahkemeler nezdinde oluşan içtihatlara uygun bir şekilde oluşacağı kanaatindeyiz.

 

 

Markanın kullanılması

Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

  1. a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
  2. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

İptal hâlleri ve iptal talebi 

Madde 26- (1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir:

  1. a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması.
  2. b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.
  3. c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.

(2) İlgili kişiler, Kurumdan markanın iptalini isteyebilir.

(3) Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.

(4) Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.

(5) İptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.

(6) İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi hâlinde, sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilir.

(7) İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını isteyebilir. Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir.

Yürürlük

MADDE 192– (1) Bu Kanunun;

  1. a) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra,
  2. b) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen yenileme taleplerinin yapılması gereken süreye ilişkin hükümleri ile 46 ncı maddesinde düzenlenen amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
  3. c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.